Vedtægter

Herunder kan grundejerforeningens vedtægter læses.
Ønsker du at gemme eller printe dem ud, anbefales det at vælge dette link: Vedtægter  (pdf format)

Endvidere er her et link til Byplanvedtægt nr. 9 (1976) fra PlansystemDK for Agervej, Rugmarken, Bygmarken, Hvedemarken, Havremarken og Ingridsvej.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen “Lærkensten”

Som vedtaget på generalforsamling den 6. marts 1981 og med senere ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24. maj 1983.

§ 1.
Foreningens navn er “Lærkensten”, og dens område er matr.nr.: 23a, 23l, 23m, 23n,
23o, 23p, 23u, 23v, 23ar, 23t, 23s, 23r, 23q, 23x, 23y, 23z, 23æ, 23ø, 23ab, 23ac, 8kr,
8ks, 8kt, 8ku, 23aa, 23ad, 23ae, 8kq, 8kp, 8ko, 8ku, 8km, 23af, 8ky, 8ki, 8kh, 8kc, 8kb, 23ag, 8kx, 8kk, 8kg, 8kd, 8ka, 23ah, 8kv, 8ki, 8kf, 8ke, 8iø, 8kz, 8ih, 8ii, 8im, 8in,
8is, 8it, 8iæ, 8ig, 8if, 8ii, 8io, 8ir, 8iu, 8iz, 8ie, 8id, 8ik, 8ip, 8iq, 8iv, 8ix, 80 og
23as Slangerup by og sogn og parceller heraf.
Foreningens hjemsted er Slangerup, og dens værneting er retten i Hillerød.

§ 2.
Grundejerforeningen er stiftet i h.t. en servitut, tinglyst den 26. maj 1977, og har til
formål at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som
udadtil, herunder bl.a. at overtage og vedligeholde nuværende og kommende fællesarealer og fællesantenner.

§ 3.
Foreningen er upolitisk og kan uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i Slangerup, ligesom foreningen efter generalforsamlingens bestemmelse kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejer-foreninger.

Som medlemmer kan og skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af de i § 1 nævnte parceller.

§ 4.
Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for
sælgeren og indtræden for køberen, skal senest 14 dage efter ejendommens
overtagelse fremsendes til foreningen.

Medlemskabet er først effektivt, når kontingent er betalt, og et indtrædende medlem,
der erhverver ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig til at udrede
det skyldige beløb og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er
sket.

Medlemmer er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet
bestemmelserne i servitut, tinglyst den 26.05.1977 og senere. Grundejerforeningen og
Slangerup kommune udøver hver for sig den påtaleret, der er tillagt i servitutterne.

§ 5.
Mangler.

§ 6.
Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår.
Kontingentet betales forud for 1 år ad gangen.

Kontingentet omfatter tillige bidrag til vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealer og foranstaltninger i øvrigt i det omfang krav herom måtte blive fremsat af det offentlige.

I foreningens årsregnskab skal klart fremgå hvad udgiften til vedligeholdelse og renholdelse har været. Vedligeholdelse og renholdelse skal også specificeres ved særlig post i budgettet.

Restancer med kontingent og bidrag til foreningsfonden medfører, at det pågældende
medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og eventuelt i forbindelse med
opkrævning af påløbne omkostninger, herunder advokatsalær, behørigt er indbetalt.

§ 7.
Kontingentbetalingen til grundejerforeningen sker med lige parter til hver parcel.

§ 8.
For dispositioner, foretaget af bestyrelsen indenfor den bestyrelsen ved nærværende
vedtægt givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter foreningen. Medlemmerne hæfter overfor
foreningen pro rata, også for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

§ 9.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og
afgår efter tur. Der afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer hvert år, efter første år afgår hele bestyrelsen og ny bestyrelse vælges. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent
omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks.
assistance af advokat eller landinspektør.

Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til
vedligeholdelse og renholdelse af det under bebyggelsen hørende fællesareal, ligesom
det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der ikke sorterer under den antagne medhjælps arbejde. Hvervet som bestyrelsesmedlem er
ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægges kassereren og sekretær et mindre honorar efter generalforsamlingens bestemmelse.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af
medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et
bestyrelsesmedlem. Grundejerforeningen kan ikke iværksætte anlægsarbejder, uden kommunens godkendelse.

§ 10.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.
Den råder over foreningens midler, i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forening med et af bestyrelsens øvrige medlemmer.

§ 11.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formand eller næstformand.

Formanden, eller i hans fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne og har i
tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme, og samme princip er gældende i et af bestyrelsen nedsat udvalg.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt ved selvvalg blandt
suppleanterne, gældende til næste ordinære generalforsamling, supplere sig. Når
næstformanden fungerer i formandens forfald, overtager han samtlige opgaver, der er pålagt formanden.

Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og
dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

§ 12.
Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte
udgifter. Anerkendelsen skal foreligge skriftligt. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal henstå på konto i
bank, sparekasse eller Giro, og kontoen skal være klausuleret, således at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formanden eller næstformanden.

Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 300,00. Foreningens
regnskabsår er fra 1. 1. til 31. 12. Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden
inden 1. 3. Formanden videreekspederer regnskabet til de af generalforsamlingen valgte
revisorer, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdig og revideret senest 1. 4.

§ 13.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 8 dages varsel.
Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelse skal være
meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og
ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelse vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden.

§ 14.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det
Formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.
lndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.
Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne,
skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner
der ønskes behandlet, bestyrelsen er herefter forpligtiget til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 15.
På den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på
generalforsamlingen eller møder, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage inden den pågældende generalforsamling eller møde.

§ 16.
Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen ske skriftlig, når seks medlemmer kræver skriftlig afstemning. Hver husstand har en stemme.
Afstemning kan foretages ved fuldmagt dog således at hver fremmødt stemmeberettigede medlem kun kan medbringe én fuldmagt som skal lyde på navn og
adresse. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten inden afstemningen for at være
gyldig.

Til vedtægtsændring fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og
afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal ikke til stede,
indkaldes inden en måned med mindst otte dages varsel en ny generalforsamling, på
hvilken der uden hensyn til de mødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
En vedtægtsændring er først gyldig, når den er godkendt af Slangerup kommune.

§ 17.
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 18.
De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger
samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af
bestyrelsen, er gældende for medlemmer, indtil det vedtægtsmæssigt måtte ændres i
henhold til vedtægterne og eventuelle indbringelser af de trufne beslutninger for
domstolene har ikke opsættende virkning, og medlemmerne er, indtil endelig
retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningen pålagte
pligter det være sig økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

Således vedtaget m den konstituerende generalforsamling den 6. marts 1981, godkendt af Slangerup kommune den 26. marts 1981. Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24. maj 1983. Godkendt af Slangerup kommune den 24. november 1983.

Sammenskrivning af vedtægter med senere ændringer er foretaget ultimo december 2002.

V. E. Nielsen
formand